Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Stanovy

Stanovy občanského sdružení
Europa UOMO CZ, o.s.


ČÁST I.
Základní ustanovení - název, sídlo, povaha a cíle sdružení

Článek 1

 1. Název občanského sdružení je Europa UOMO CZ, o.s.

 2. Sídlem sdružení je Jihlavská 20, 625 00 Brno, Česká republika.

Článek 2
 1. Sdružení je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.

 2. Sdružení je dobrovolným, nevládním, nezávislým a neziskovým sdružením fyzických a právnických osob.
  Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. Má plnou právní subjektivitu a může svým jménem zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy.

Článek 3
 1. Základním cílem sdružení je mobilizace podpory a solidárnosti lidí, organizací a úřadů v České republice za účelem:
  - zlepšení informovanosti veřejnosti a profesionálních kruhů v oblasti chorob prostaty, zejména rakoviny prostaty
  - včasné detekce, optimálního poskytování fyzické a psychologické péče a léčby chorob prostaty, zejména rakoviny prostaty
  - zvyšování veřejného povědomí o vážnosti těchto nemocí
  - podpora výzkumu v této specifické oblasti zdravotnictví.

 2. Sdružení podporuje iniciativy, které vedou ke zvýšení priorit nemocí prostaty ve zdravotnictví. Tento cíl je dosahován organizováním vnitrostátních akcí s domácí i mezinárodní účastí, vlastní účastí na mezinárodních akcích, poskytováním informací pomocí medií, konferencí, literatury, studia a výukovými výměnnými pobyty.
  Sdružení dále publikuje informační, metodické a další materiály z oblasti své činnosti.
  Sdružení může vystupovat jako partner v českých a mezinárodních organizacích s podobným zaměřením.

 3. Všechny činnosti sdružení slouží podpoře výsledného dosažení zlepšení kvality života pacientů s chorobami prostaty a jejich rodin.

ČÁST II.
Členství

 1. Členem sdružení může být:
  - fyzická osoba starší 18 let
  - právnická osoba, která není výrobcem, distributorem, dodavatelem či prodejcem léků nebo zdravotnického zařízení a je činná v oblasti souvisící s výzkumem nebo léčením nemocí prostaty
  která se zaváže respektovat stanovy sdružení, souhlasí s tím, aby byla známa jako člen sdružení a zaplatí členský příspěvek, stanovený výborem sdružení. Členem se nemůže stát ani jím zůstat osoba, která byla odsouzena za úmyslný trestný čin.
  Členství vzniká schválením žádosti o přijetí za člena výborem sdružení.

 2. Členství zaniká
  - vystoupením člena, a to ke dni doručení písemného oznámení na adresu sdružení
  - zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
  - úmrtím člena nebo likvidací právnické osoby, která je členem sdružení
  - členství zaniká z důvodů nezaplacení členských příspěvků do stanoveného termínu.

ČÁST III.
Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo podílet se na činnosti sdružení, volit do orgánů sdružení, obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, být informován o činnosti sdružení.
  Fyzické osoby mají právo být voleny do orgánů sdružení, právnické osoby toto právo nemají.

 2. Člen má povinnost dodržovat stanovy sdružení a plnit povinnosti z nich vyplývající, zdržet se jednání, poškozujícího sdružení či jednání, které je v rozporu s cíli sdružení, ve věcech týkajících se sdružení se řídit rozhodnutím orgánů sdružení. Dále je povinnen svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, které dobrovolně přijal.

ČÁST IV.
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení.

 2. Řádnou valnou hromadu svolává výbor sdružení dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Mimořádnou valnou hromadu svolá výbor sdružení vždy, když o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů sdružení. Pozvánka na valnou hromadu se zasílá nejméně 30 dní před datem konání valné hromady na adresu členů sdružení, uvedenou v záznamech sdružení. Pozvánka má písemnou formu, například dopis, fax nebo e-mail. Pozvánka obsahuje návrh programu valné hromady.

 3. Valná hromada zejména rozhoduje o změnách stanov sdružení, schvaluje plán činnosti sdružení, výroční zprávu sdružení a rozpočet sdružení, volí a odvolává členy výboru sdružení, jmenuje a odvolává revizora sdružení, rozhoduje o zániku sdružení.

 4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nebo zastoupena nejméně jedna polovina členů sdružení. Pod pojmem zastoupení se zde rozumí písemné zplnomocnění některého člena sdružení členem sdružení, který se valné hromady nemůže zůčastnit.
  Právnické osoby, které jsou členy sdružení, mohou být na valné hromadě zastupovány pouze jednatelem nebo fyzickou osobou, která předloží platnou plnou moc.

 5. Nesejde-li se valná hromada v usnášeníschopném počtu, svolá výbor sdružení do jednoho měsíce náhradní valnou hromadu se shodným programem. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných a zastoupených členů sdružení.

 6. Každá přítomná nebo zastoupená fyzická nebo právnická osoba, která je členem sdružení, má na valné hromadě jeden hlas. Hlasování je veřejné. Rozhoduje se prostou většinou hlasů.

ČÁST V.
Výbor sdružení

 1. Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.

 2. Výbor sdružení má nejméně tři členy. Funkční období výboru sdružení je čtyři roky. Členem výboru může být pouze fyzická osoba, která je členem sdružení.

 3. Výbor sdružení zasedá podle potřeby, minimálně však 1x ročně. Je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. V případě nebezpečí z prodlení může předseda výboru sdružení vyhlásit korespondenční (e-mailové) hlasování. Rozhodnutí přijaté korespondenčním hlasováním musí být potvrzeno na nejbližším zasedání výboru sdružení.

 4. Výbor sdružení volí ze svého středu předsedu a místopředsedu sdružení.

 5. Výbor sdružení jmenuje a odvolává ředitele sdružení a uzavírá s ním smlouvu, která upravuje vztahy mezi sdružením a ředitelem a definuje pravomoci ředitele.

 6. Výbor sdružení rozhoduje o činnosti sdružení a změnách schváleného plánu činnosti sdružení v době mezi zasedáními valné hromady, předkládá valné hromadě plán činnosti, návrh rozpočtu, výroční zprávu a podle vlastního uvážení jakékoliv jiné návrhy. Rozhoduje o změnách rozpočtu sdružení v době mezi zasedáními valné hromady, není však oprávněn měnit schválený rozpočet tak, aby došlo ke vzniku nebo zvýšení deficitu. Schvaluje roční účetní uzávěrku.

 7. Výbor sdružení určuje výši členských příspěvků, zvlášť pro fyzické a právnické osoby. Výbor sdružení schvaluje veškeré závazky sdružení, zejména nájem, pronájem, nákup a prodej nemovitostí. Bez souhlasu výboru sdružení nemůže sdružení uzavřít jakékoliv půjčky, ať na straně dlužníka nebo věřitele.
  Závazky, vyplývající z běžné činnosti sdružení, nepodléhají schválení výboru sdružení.

 8. Výbor sdružení může pověřit jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu pravomocemi pro samostatné zastupování sdružení v určité věci. Rozsah zmocnění musí být v plné moci uveden.

 9. Na místo člena výboru sdružení, uvolněné v průběhu volebního období, může výbor sdružení kooptovat jiného člena sdružení. Funkční období v takovém případě končí ve stejný den jako funkční období ostatních členů výboru sdružení.

ČÁST VI.
Předseda a místopředseda

 1. Předseda a místopředseda jsou statutárními zástupci sdružení, každý samostatně zastupují sdružení navenek, jednají jeho jménem a jsou oprávněni přijímat rozhodnutí ve věcech, ve kterých není rozhodování vyhrazeno jiným orgánům sdružení.

 2. O svých rozhodnutích jsou povinni informovat při nejbližším zasedání výboru sdružení ostatní členy výboru sdružení.

 3. Za svou činnost odpovídají výboru sdružení.

ČÁST VII.
Revizor

 1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení.

 2. Revizora jmenuje valná hromada, vždy na dobu dvou let.

 3. Revizor zejména přezkoumává roční účetní uzávěrku, kontroluje účetnictví sdružení a účelnost využití finančních prostředků sdružení.

 4. Revizor je oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů, týkajících se činnosti sdružení a kontrolovat zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a účetními a dalšími předpisy

 5. V případě, že zjistí jakékoliv nesrovnalosti, je povinen informovat neprodleně ředitele sdružení a předsedu sdružení. Nedojde-li k nápravě, je jeho povinností informovat výbor sdružení.

 6. Revizor jedenkrát ročně podává zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti valné hromadě.

ČÁST VIII.
Ředitel
 1. Ředitel organizuje a řídí běžný chod sdružení. Plní funkci vedoucího organizace vůči zaměstnancům sdružení. Odpovídá za řádné vedení účetnictví a včasné vyhotovení účetní uzávěrky. Zajišťuje servis pro předsedu, místopředsedu, výbor a valnou hromadu sdružení.

 2. Pokud není členem výboru sdružení, zůčastňuje se jeho zasedání s hlasem poradním.

 3. Předseda nebo místopředseda sdružení může ředitele po projednání výborem zmocnit k jednání jménem sdružení v určité věci. Rozsah zmocnění musí být v plné moci uveden.

ČÁST IX.
Hospodaření

 1. Finanční zdroje sdružení tvoří zejména:
  - dary a příspěvky právnických a fyzických osob
  - členské příspěvky
  - výnosy z majetku sdružení
  - výnosy z organizování kulturních, vzdělávacích a společenských akcí
  - výnosy z publikační činnosti, které vedou k pokrytí nákladů na tuto činnost
  - příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů.

 2. Případný finanční přebytek sdružení je používán k rozvoji aktivit sdružení při naplňování cílů sdružení.

 3. Sdružení hospodaří podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.

ČÁST X.
Zánik sdružení
 1. Sdružení zaniká:
  - dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady, nebo
  - rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.

 2. Nepřechází-li majetek sdružení na právního nástupce sdružení, provede se před zánikem sdružení likvidace. Likvidátora jmenuje valná hromada.

 3. Likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným cílem činnosti dle rozhodnutí valné hromady.

ČÁST XI.
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny a přijaty přípravným výborem občanského sdružení.

V Brně dne 3.7.2008

The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE