Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Slovo odborníka

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
doc. RNDr. Kristián Šafarčík Ph.D.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
MUDr. Ivan Anděl

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., narozen 15. srpna 1955 v Brně.

1991 – současnost Přednosta Urologické kliniky FN Brno, LF MU
1989 – 1990 Zástupce přednosty Urologické kliniky pro školství, vědu a výzkum
1988 – 1990 Odborný asistent Urologické kliniky Lékařské fakulty UJEP
1987 – 1988 Samostatně pracující lékař Urologické kliniky FN U Sv. Anny
1980 – 1987 Sekundární lékař Urologické kliniky FN U Sv. Anny
2008 Specializační euroatestace z Onkologie v urologii
2007 Specializační euroatestace z Andrologie
1987 Specializační atestace z Urologie II. stupně
1984 Specializační atestace z Urologie I. stupně
2003 Na základě absolvovaného jmenovacího řízení na Lékařské fakultě MU jmenován prezidentem ČR Profesorem Urologie
2000 Obhájil disertaci na Lékařské fakultě MU a udělen titul kandidáta lékařských věd „CSc.“
1995 Na základě habilitačního řízení jmenován rektorem Masarykovy
Univerzity Docentem Urologie

Absolvoval následující odborné stáže a vzdělávací pobyty:
1990 Fellowship Program on Endourology and ESWL, Indianapolis, USA
1992 International Scholarship Program Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, USA
1993 International Academic Exchange Program European Association of Urology – American Urological Association, Baltimore, Indianapolis, San Antonio, Los Angeles, USA
1996 Edukační program Radical Prostatectomy, Johns Hopkins University, Baltimore, USA
1997 Edukační program Prosthetic Urology, Arkansas University, Forth Smith, USA
1999 Edukační program Operative Andrology, Baylor College of Medicine, Houston, USA
2001 Edukační program Implantation Spinal Cord Stimulators, Bad Wildungen, SRN
2006 Visiting Professor, Department of Urology, Johns Hopkins University, Baltimore, USA

Publikoval více než 200 prací in extenso, přednesl více než 350 přednášek na odborných fórech, jeho práce jsou citovány více než v 60 zahraničních i domácích pracích dle SCI. Předsedal odborným sekcím na mnoha kongresech a odborných setkáních doma, ale i v zahraničí (New York, Cleveland, Montreal, Sao Paolo, Bangkok, Bombaj, Janov, Amsterodam, Rhodos, Shanghaj, Cancun..)

V roce 1991 (a poté v následujících volbách opakovaně) byl zvolen členem výboru České urologické společnosti (ČUS), kterým byl nepřerušovaně do roku 2008 (v období 1999 – 2002 jako místopředseda ČUS, v období 2002 – 2005 jako pokladník ČUS, v období 2005 - 2008 jako předseda Revizní komise ČUS).
Je členem následujících mezinárodních odborných společností: European Association of Urology, American Urological Association International Member, Societe Internationale d´Urologie, World Endourological Society.
Od roku 1998 je členem katedry urologie IPVZ, Praha a členem a předsedou zkušební komise specializačních zkoušek oboru urologie. Je zakládajícím členem a předsedou EuropaUomoCZ, zakládajícím členem sdružení Incofórum. V letech 1996 – 2001 byl členem UroOncology Group European Association of Urology a spoluautor evropských Guidelines on Prostatic Cancer.

Od roku 2000 byl jmenován soudním znalcem. Je členem zkušební komise pro SZK předmětu chirurgie a členem oborové rady chirurgie při LF MU.

Je členem redakční rady časopisu Česká urologie, Současná klinická praxe a šéfredaktorem časopisu Urologické listy.

Za odbornou publikační činnost mu uděleno několik cen České urologické společnosti za nejlepší publikaci roku a Cena Jihomoravského kraje 2009.


„Co pro mne znamená vznik a působení české Europa UOMO“

Byl jsem velmi poctěn, když mne před časem oslovil profesor Louis Denis, vědecký sekretář Europa UOMO a předseda International Prostate Health Council, a požádal mne, abych založil českou odnož celoevropské koalice boje proti karcinomu prostaty.

Tuto aktivitu považuji za vysoce důležitou a smysluplnou, protože povědomí laické veřejnosti o tomto závažném onemocnění je stále velmi nízké. Přitom každý chlapec, který se dnes narodí, má asi 17% riziko, že onemocnění během svého života dostane, a asi 3% riziko, že na ně zemře. V té souvislosti uvádím, že rakovina prostaty představuje v České republice druhou až třetí nejčastější příčinu úmrtí muže na zhoubný nádor. V současné době, kdy zatím nemáme k dispozici žádnou primární prevenci vzniku tohoto onemocnění, jsme odkázáni na prevenci sekundární. Tedy diagnostikovat onemocnění včas, kdy ho lze vyléčit u toho muže, který vyléčení potřebuje. Medicínské schopnosti k tomu již máme, ale při plnění tohoto náročného úkolu se bez pomoci a aktivního přístupu široké laické veřejnosti neobejdeme. Svou výjimečnou roli tu navíc sehrávají ženy, které obvykle mívají v kruhu svých blízkých hned několik mužů, na nichž jim záleží (otec, manžel, bratr, syn …). Ženy jsou totiž svou povahou a přístupem laděny preventivně (na rozdíl od mužů, kteří obvykle až teprve „hasí požár“) a toho svého muže dokážou dostat tam, kam ve svém vlastním zájmu potřebuje – tedy na preventivní vyšetření. A to je velmi důležité, protože každý muž, který dnes umírá krutou a bolestivou smrtí na pokročilou rakovinu prostaty, měl před 10-15 lety onemocnění v počátečním stádiu, ale také tu smůlu, že na ně tehdy ani on sám a ani nikdo z blízkých nepomyslel.

I když v době, kdy zařazuji tento text na webovou stránku Europa UOMO CZ, jsme stále na počátku našich snah, věřím, že vznik a existence tohoto webu spolu s dalšími postupnými aktivitami potvrdí, že jsme vykročili dobrou cestou, byť zdlouhavou, ale nanejvýš prospěšnou.


The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE